Klik her for udvidet dagsorden
#49 - Godkendelse af dagsorden til Kommunalbestyrelsesmøde d. 13. marts 2019#50 - Borgerforslag - Helhedsplan for Grøn Energi i Holbæk kommune#51 - Beslutning om 1. behandling af forslag til kommuneplantillæg for erhvervsområde ved Regstrup og lokalplanforslag 14.11 for et biogasanlæg ved Snævre Vest#52 - Beslutning om at bemyndige borgmesteren til at møde på den ekstraordinære generalforsamling i Fors Holding A/S#53 - Godkendelse af Holbæk Kommunes lånoptagelse#54 - Beslutning vedrørende studietur for havnegruppen#55 - Beslutning om at forslag til Planstrategi 2019 godkendes til udsendelse i offentlig høring#56 - Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til renovering af tag på Skovvejens Skole afd. Jyderup#57 - Beslutning om godkendelse af skema A for renovering af Vestsjællands Almene Boligselskabs afdeling 34 Solholmsvej, Svinninge#58 - Beslutning om flytning af Socialtilsyn Øst#59 - Beslutning om overførsel af drift og anlæg fra 2018 til 2019#60 - Beslutning om Studietur til Ringe for Projektudvalget for Udvikling af Lokalområderne#61 - Beslutning om handleplaner for ydelsesområderne uddannelseshjælp, sygedagpenge og førtidspension#62 - Beslutning af finansiering af aftale med TUBA#63 - Godkende udmøntning af handleplaner for det specialiserede voksenområde i Aktiv Hele Livet#64 - Beslutning om samarbejdsaftale mellem Holbæk Kommune og Professionshøjskolen Absalon#65 - Beslutning om frigivelse af anlægsbevilling til genhusning og genopførelse af Børnehuset Eventyrlunden#66 - Beslutning om prioritering af anlægsbevilling til ombygning af køkkener i børnehuse#67 - Beslutning om kompensation efter forsinkelse af Holbæk Sportsby#68 - Beslutning om spildevandstillæg nr. 4 (opdateret)#69 - Beslutning om 2. behandling af Lokalplan 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej#70 - Beslutning om 1. behandling af Forslag til Lokalplan 11.19 Boliger v. Holbækvej 102, Jyderup samt tilhørende kommuneplantillæg nr.13#71 - Beslutning 1. behandling af Lokalplanforslag 20.23 for boligbebyggelse ved Nygårdsvej i Vipperød#72 - Beslutning om tillæg nr. 5 til Holbæk Kommunes Spildevandsplan 2016 – 2020#73 - Beslutning om igangsætning af forsøgsprojekt i Ahlgade#74 - Beslutning om frigivelse af anlægsmidler til renovering af Hjortholmvej#75 - Beslutning om godkendelse af høringssvar til Region Sjællands debatoplæg for Råstofplan 2020#76 - Beslutning om tildeling af støtte til et landsbyfornyelsesprojekt i Tuse Forsamlingshus#77 - Beslutning om salgspriser på ejendomme - marts 2019#78 - Beslutning om bekæmpelse af måger og vilde katte#79 - Beslutning om at gøre det gratis at køre med bus i Holbæk Kommune i forbindelse med Klimaugen i uge 11#80 - Beslutning - Låneoptag til udskiftning af skinner på store bedding#81 - Beslutning om delegation af kompetence i forbindelse med valget til EU- Parlamentet den 26. maj 2019#82 - Beslutning om ét ekstra årsværk til en fælles-skaber med fokus på procesbistand til lokalområderne#83 - Initiativsag fra Solvej Pedersen (B) - Beslutning om undersøgelse af mulighed for genetablering af udskoling på de i 2012 nedlagte udskolinger i folkeskolen i Holbæk#84 - Initiativsag fra I, A, V, L, O, B, C og F - Beslutning om en udvidet anvendelsesmulighed i byggefelt syd for fodboldstadion i Sportsbyen mm.